مطمئن شوید که شما در حال ساختن آن چیز درست هستید قبل از اینکه به درستی آن چیز را بسازید

مبتکران بر ایده‌ها ارجحیت دارد

پیش‌نمونه بر پیش‌محصول ارجحیت دارد

داد‌‌ه‌ها بر نظریات ارجحیت دارد

الان بر بعدا ارجحیت دارد

انجام‌دادن بر حرف‌زدن ارجحیت دارد

ساده بر پیچیده ارجحیت دارد

تعهد بر کمیته‌ها ارجحیت دارد

comments powered by Disqus